Đĩa sơn mài 04

SM-04
SM-04

Đĩa sơn mài
SM 04
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in