Đĩa sơn mài 03

SM-03
SM-03

Đĩa sơn mài
SM 03
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in