Đĩa sơn mài 02

SM-02
SM-02

Đĩa sơn mài
SM 02
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm