Kỷ niệm chương đồng 04

IMG_20160422_080500
IMG_20160422_080500

Kỷ niệm chương đồng xoay

Chất liệu: đồng mạ vàng

Công nghệ: đồng dập nổi, năm mon
GCD 04