Kỷ niệm chương đồng 03

wjw1305273764
wjw1305273764

Kỷ niệm chương đồng
Chất liệu: đồng mạ vàng.