Kỷ niệm chương đồng 02

img_6983
img_6983

Kỷ niệm chương đồng
GCD 02
Chất liệu: đồng dập nổi, ăn mòn nội dung