Kỷ niệm chương đồng 01

GCD-01
GCD-01

Kỷ niệm chương đồng

Chất liệu: đồng mạ vàng

Công nghệ: ăn mòn, dập nổi