Chặn giấy pha lê 23

Chan Giay
Chan Giay

Chặn giấy pha lê để card visit

Kích thước: 8cm

Công nghệ: in khắc chữ theo yêu cầu

Categorized in