Chặn giấy pha lê 10

GCG-10
GCG-10

Chặn giấy pha lê
GCG 10
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung