Chặn giấy pha lê 08

GCG28
GCG28

Chặn giấy pha lê
GCG 08
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung