Ca sứ 15

ca su co nap
ca su co nap

Ca sứ bát tràng có nắp

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu

Categorized in