Bộ để bàn pha lê 16

IMG_0657
IMG_0657

Bộ để bàn pha lê ống cắm bút, để card visit

GDB 16

Côn nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu