Biểu trưng pha lê 01

GK21
GK21

Biểu trưng pha lê tấm tròn
GB 01
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Đường kính 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung