Biểu trưng đĩa đồng 09

3d8752141de64b736c11f7e8f98358f2
3d8752141de64b736c11f7e8f98358f2

Biểu trưng đĩa đồng
GBT 09
Kích thước:
Công nghệ: đồng dập nổi