Biểu trưng đĩa đồng 06

12PTGK002
12PTGK002

Biểu trưng đĩa đồng phong cảnh
GBT 06
Kích thước: Đường kính 175mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, ép ảnh trên nền đồng