Biểu trưng đĩa đồng 04

IMG_3538
IMG_3538

Biểu trưng gỗ đồng olympic
GBT 04
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn