Biểu trưng đĩa đồng 03

GBT-03
GBT-03

Biểu trưng đĩa đồng phong cảnh
GBT 03
Kích thước: 120x240mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, ép ảnh