Biểu trưng đĩa đồng 02

4GKDD002
4GKDD002

Biểu trưng đĩa đồng đúc
GBT 02
Kích thước: Đường kính 100 – 200mm
Công nghệ: đúc đồng