Biểu trưng đĩa đồng 01

GBT-01
GBT-01

Biểu trưng đĩa đồng viền gỗ
GBT 01
Kích thước: Đường kính 175mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu