Biểu trưng đĩa đồng 15

img_20160324_095518
img_20160324_095518

Biểu trưng đĩa đồng hộp gỗ gấp 3

GBT 15

Công nghệ: đồng ăn mòn