Biểnchứcdanh gỗ đồng 06

04
04

Biển chức danh tam giác để bàn

Chất liệu: gỗ, đồng

Công nghệ: đồng ăn mòn, dán lên gỗ

Categorized in