Biển chức danh 09

Bien Chuc Danh 1
Bien Chuc Danh 1

Biển chức anh gỗ đồng

Công nghệ: đồng ăn mòn, dán lên mặt gỗ.

Categorized in