Ấm chén sứ bát tràng 21

bo-04
bo-04

Ấm chén sứ bát tràng
GAC 21
Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu

Categorized in