Ấm chén sứ bát tràng 06

GAC06
GAC06

Ấm chén sứ bát tràng
GAC 06
Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu