Biểu trưng đĩa đồng 12

GBT-12
GBT-12

Biểu trưng đĩa đồng đế gỗ
GBT 12
Kích thước: đường kính 200mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu