Biểu trưng đĩa đồng 08

GK 13
GK 13

Biểu trưng đĩa đồng phong cảnh
GBT 08
Kích thước: Đường kính 165mm
Công nghệ: ép ảnh trên nền đồng